Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba – Interiérový design

Učební plán

Ve školním roce 2016/2017 škola vzdělávací program Interiérový design nenabízí.

Formy hodnocení:

 • ZK – zkouška
 • KZ – klasifikovaný zápočet
 • Bez označení – započteno

Poznámky k učebnímu plánu:

 1. Výuka je organizována pravidelně v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku.
 2. Jednotlivé vyučovací předměty jsou tvořeny několika výukovými moduly s hodinovou dotací uvedenou v příslušném řádku učebního plánu.
 3. Povinně volitelné vyučovací předměty jsou koncipovány jako předměty určitého zaměření oboru vzdělání. Toto zaměření lze uvádět na vysvědčení o absolutoriu.
 4. Studenti si ve druhém ročníku volí předmět zaměření.
 5. V rámci výuky nesmí dojít ke zrušení jakéhokoliv předmětu ani překročení nebo snížení týdenního limitu hodin.
 6. Počet dělených vyučovacích hodin je uveden v učebním plánu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy, předpisy BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o praktické cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.
 7. Škola může omezit nabídku povinně volitelných předmětů a zaměření dle finančních možností školy a požadavků trhu práce.
 8. Výuka předmětu odborná praxe probíhá na odborných pracovištích školy nebo na pracovištích sociálních partnerů.
 9. Součástí vzdělávání předmětu odborná praxe v letním období 3. ročníku je souvislá, čtyřtýdenní  odborná praxe, která slouží k vypracování závěrečné absolventské práce. Počet týdenních hodin odborné praxe odpovídá počtu týdenních pracovních hodin na daném pracovišti.
 10. U označení počtu vyučovacích hodin znamená číslo před lomítkem celkový počet vyučovacích hodin v období a číslo za lomítkem znamená z toho hodin praktických cvičení.
 11. Předměty posledního ročníku označené zkratkou (A) jsou součástí zkoušky u absolutoria.

Anotace oboru:

Od školního roku 2016/17 se na vyšší odborné škole připravuje zcela nový vzdělávací program, který navazuje především na středoškolské studium uměleckoprůmyslových oborů, oborů informačních technologií, příp. ekonomiky. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven orientovat se v hlavních oblastech interiérového designu a jeho současných trendech, moderních materiálech při výrobě interiérových prvků, designového marketingu a reklamě.

Absolvent je v tomto programu připravován především pro tyto činnosti:

 • tvorba návrhů a konečných výtvarných řešení bytových interiérů (kuchyní, koupelen, bytových jednotek dle přání konečných zákazníků i developerských společností)
 • tvorba návrhů a konečných výtvarných řešení komerčních prostor (showroomů, studií, interiérů obchodů a provozoven poskytující služby, kanceláří, škol apod.)
 • efektivní spolupráce a komunikace s obchodními partnery a zákazníky při navrhování interiérů i jejich realizaci včetně zpracování cenových návrhů

Zaměření vzdělávacího programu:

 • Navrhování bytových interiérů
 • Navrhování komerčních interiérů

Studovat je možno v denním studiu, které trvá 3 roky. Studium je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Školné je ve výši 5000,- Kč ročně.
Škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže s připojením na internet a s celodenní stravou.