Informační technologie – Aplikace výpočetní techniky

Učební plán /1. - 2. ročník/
Učební plán /3. ročník/

Ve školním roce 2016/2017 škola  vzdělávací program Aplikace výpočetní techniky nenabízí.

Od školního roku 2009/2010 probíhá na vyšší odborné  škole výuka podle inovovaného akreditovaného vzdělávacího programu, který poskytuje absolventům vyšší odborné vzdělání technického charakteru.
V prvním ročníku vzdělávání je kladen důraz na získání širších obecných znalostí a získání znalostí z oblasti informačních technologií.
V druhém ročníku si studenti povinně volí z nabídky pěti předmětových dvojbloků, tři dvojice předmětů v dotaci 12 hodin, podle svého zájmu o vzdělávací problematiku a s ohledem na možné využití nabytých znalostí v budoucím zaměstnání.
Ve třetím ročníku si studenti povinně volí podle svého zájmu jedno z pěti zaměření. K němu si opět povinně volí jeden z pěti dvojbloků předmětů v dotaci 6 vyučovacích hodin, ale odlišných od zaměření.
Kromě  možnosti navolit si od druhého ročníku předměty, které studenta nejvíc zajímají, mají studenti také možnost vyhnout se těm předmětům, které nepovažují za důležité nebo k jejich obsahu nemají žádný vztah.
Velikou novinkou je pak zavedený kreditní systém, který studentům v případě dosažení stanoveného počtu kreditů umožňuje pokračovat ve studiu  i v případě neudělení zkoušky či zápočtu, a tuto neudělenou zkoušku či zápočet získat v dalším studijním období.

Zaměření vzdělávacího programu:

Počítačové  sítě – absolvent získá znalosti a dovednosti z oblasti operačních systémů, kancelářského balíku, programování a počítačových sítí. Seznámí se se způsoby nasazení multimediálního prezentačního softwaru pro potřeby obchodní politiky a reklamy firmy. Bude umět používat programy nutné pro diagnostiku závad technického zařízení. Najde uplatnění jako správce výpočetní techniky, správce sítí, programátor. Studenti mají možnost získat odborný certifikát CISCO – specialista v počítačových sítích.

Webovské  aplikace – absolvent tohoto zaměření získává výstupní znalosti, které se zabývají tvorbou webových stránek vytvářením webových aplikací, databázovými systémy v technologiích klient-server, tvorbou pokročilejších databázových aplikací. Absolvent je schopen zpracovat  analýzu potřeb uživatelů pro tvorbu webových portálů a databázových systémů, navrhnout databázové  struktury, aplikovat principy webdesignu při tvorbě webových aplikací, zprovoznit aplikace v prostředí webových a databázových serverů a vytvářet projektové dokumentace.

Informační  systémy  v průběhu vzdělávání absolvent získá potřebné výstupní znalosti o systému veřejné a státní správy, o hierarchii a právní síle jednotlivých zákonů. Naučí se využívat technické možnosti výpočetní techniky v oblasti veřejné správy. Má teoretické i praktické znalosti z oblasti  rezortních a regionálních informačních systémů. Dovede efektivně pracovat s veřejnými informačními systémy včetně počítačových systémů, zná jejich architekturu. Umí určit vhodnost techniky a technologie pro určené pracoviště veřejné správy a dokáže zacvičit jejich uživatele a obsluhu, dbá na jejich efektivní využití. Absolvent dovede ovládat běžné i moderní komunikační prostředky informačních technologií a dovede je aktivně aplikovat v oblasti veřejné správy.

Technické aplikace – absolvent tohoto zaměření získá další teoretické i praktické výstupní znalosti z oblasti přípravy a realizace strojních investic, technické přípravy a obsluhy výroby s použitím výpočetní techniky. Osvojí si schopnosti vytvářet a zpracovávat výkresovou dokumentaci pomocí CAD programů, vytvářet výrobně technologickou dokumentaci a využívat CAD/CAM systémy pro vzájemné propojení konstrukční a technologické části výroby.

Ekonomické aplikace – absolvent získá výstupní znalosti z oblasti ekonomiky podniku, informačních a komunikačních technologií, fundraisingu a řízení projektů. Absolvent získá i výstupní znalosti platných právních norem z oblasti podnikání, nejenom v obecné rovině, ale i z pohledu aplikace v podnikatelské praxi. Absolvent je chopen aplikovat podnikatelské právní normy v reálné praxi, je schopen zaregistrovat si svoji podnikatelskou aktivitu a vést si svoji firemní agendu. Absolvent získá dovednosti v aktivním užívání ekonomického software, naučí se zpracovávat firemní agendu ručně i na PC. Dovede se orientovat v informačních systémech, zná jejich architekturu, ovládá běžné komunikační prostředky IT a dovede připravit prezentační akce.

Studovat je možno v denním studiu, které trvá 3 roky. Studium je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce. Zaměření se otvírají dle zájmu studentů a možností školy.

Školné je ve výši 3000,- Kč ročně.
Škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže s připojením na internet a s celodenní stravou.