VOŠ

Informace o studiu na VOŠ

Vyšší odborné školy poskytují absolventům středních škol, kteří úspěšně ukončili studium maturitní zkouškou, možnost dalšího odborného růstu. Vzdělávání ve vyšších odborných školách je stejně jako vysokoškolské vzdělávání zařazeno do terciárního stupně a prohlubuje znalosti a dovednosti studentů získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon nejrůznějších odborných profesí. Vzdělávání ve vyšších odborných školách je určeno především uchazečům, kterým nevyhovuje příliš teoreticky zaměřené vysokoškolské studium, ale naopak se chtějí věnovat studiu spíše prakticky. Zásadní význam pro získávání praktických dovedností má kromě samotné výuky ve škole také probíhající odborná praxe přímo v reálných pracovních podmínkách spolupracujících firem a institucí, kde se studentům po ukončení studia zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce.

Studium vyšší odborné školy je v denní formě vzdělávání tříleté a je zakončeno závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi vyšší odborné školy získají vysvědčení o absolutoriu a diplom a je jim přiznán neakademický titul „diplomovaný specialista“ uváděný za jménem – zkráceně DiS. K těmto dokumentům škola vydává i tzv. Europass, který dokládá stupeň vzdělání, osobní kompetence, jazykové dovednosti a odbornou kvalifikaci absolventa. Je vydáván v české i anglické verzi a umožňuje prokázání úrovně dosaženého vzdělání u zahraničních zaměstnavatelů.

V rámci mezinárodní standardní klasifikace vzdělání je vyšší odborné vzdělávání řazeno k prvnímu stupni terciárního vzdělávání (EQF 6) a dle Národní soustavy povolání – otevřené databáze povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je zařazeno do šestého kvalifikačního stupně.

Obory:

Multimediální internetové služby (kód oboru: 26-47-N/18)
Technické a průmyslové aplikace (kód oboru: - )

 

Praxe

 

Příjímací řízení
Organizace školního roku 2019/2020
Absolutorium