Technické lyceum 78-42-M/01

Všeobecné údaje

Učební plán

Charakteristika oboru vzdělání

Obor je určen pro chlapce i dívky se zájmem o přírodovědné a technické předměty. Cílem vzdělávání je vybavit absolventy takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní cestu k vysokoškolskému studiu nebo studiu na vyšších odborných školách především technického, přírodovědného nebo ekonomického směru.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, který je na srovnatelné úrovni s běžnými gymnaziálními obory vzdělání, s důrazem na matematiku, fyziku, informační a komunikační technologie a další přírodovědné předměty. Technické lyceum je jediný obor, který v porovnání s ostatními obory ve škole, nabízí dva cizí jazyky po celou dobu vzdělávání. Základy odborného vzdělávání se opírají o obecně technické disciplíny a plní průpravnou funkci vzhledem k předpokládanému vysokoškolskému studiu. Žáci se zde naučí aplikovat matematické a přírodovědné postupy při řešení technických problémů, vytvoří si správný názor a představu o technické proveditelnosti konkrétního záměru, naučí se zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a seznámí se s principy moderního designu.

Odborné uplatnění

Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na technických, přírodovědeckých nebo ekonomických vysokých školách, případně vyšších odborných školách. Největší uplatnění nalézají např. na VUT Brno, ČVUT Praha, UTB Zlín, VŠB Ostrava anebo na přírodovědeckých fakultách univerzit např. v Olomouci nebo v Brně. Úspěšně dokončují svá studia v oborech stavebního nebo strojního inženýrství, elektrotechniky, architektury, ekonomiky nebo informačních technologií. Pokud se přesto rozhodnou nepokračovat v terciárním vzdělávání jsou vybaveni takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní uplatnit se na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci v technických odvětvích, znalost dvou cizích jazyků anebo základních poznatků z ekonomiky a managementu.

Výuka oboru na škole

Na rozdíl od jiných škol, které připravují žáky ke studiu na vysokých školách, nabízí kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také odborné přírodovědné a technické předměty, mezi které patří např. technická fyzika, aplikovaná matematika, deskriptivní geometrie nebo grafické disciplíny, kde si žáci mohou osvojit ovládání grafických programů ve 2D i 3D, které jsou běžně užívány v praxi s možností získat mezinárodně uznávané certifikáty. Škola je na výuku plně připravena moderním technickým vybavením odborných učeben, laboratoří a počítačových učeben s potřebným programovým vybavením.

Nastavení oboru technické lyceum umožňuje škole ve velké míře podporovat rozvoj individuálního zájmu žáků a jejich práce na samostatných projektech. Do učebního plánu je zařazen nadstandardní počet volitelných seminářů, kde si žáci mohou volit předměty ze všeobecně vzdělávací oblasti, které jim pomohou kvalitně se připravit na společnou část maturitní zkoušky. Dále jsou zde nabízeny odborné semináře, ve kterých žáci mohou dle svého zájmu navázat na dovednosti z nižších ročníků a tím si i určit odbornost své profilové maturitní zkoušky (např. fyziku, matematiku, IKT, grafické nebo ekonomické disciplíny aj.). Při práci s talentovanými žáky škola intenzivně spolupracuje s vysokými školami, kde se zájemci mohou účastnit projektů přímo v prostředí vysoké školy a zkušenosti využít v mnoha prestižních soutěžích nebo jako součást své maturitní práce.

VideoTL