Strojírenství 23–41–M/01

Všeobecné údaje

Učební plán

Charakteristika oboru vzdělání

Obor vzdělání strojírenství poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou technického charakteru. Jde o studium s rozšířeným využitím výpočetní techniky ve strojírenství. Žáci získávají znalosti z oblasti konstrukce (2D kreslení i 3D modelování – CAD systémy), výroby (programování CNC strojů a CAM systémy) i jejich vzájemného propojení.
Obor je zajímavý i pro děvčata možností tvořivě se realizovat v grafických programech, kde mohou  navrhovat design strojů, součástí apod. vzniklých při řešení úloh z odborných předmětů.
Obsah vzdělávání ve společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím ja¬zyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků potřebných pro studium odborných předmětů. Odborné předměty dávají základ obecných zna¬lostí strojírenství. V rámci dílenské praxe žáci získá¬vají praktické výrobní dovednosti jak v oblasti klasických výrobních metod, tak i moderních metod s využitím výpočetní techniky.

Odborné uplatnění

Absolventi oboru strojírenství mají široké uplatnění. Po povinné praxi a odpovídající době zapracování jsou připraveni pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí nebo pro výkon náročných (vysoce kvalifikova¬ných) dělnických povolání, zejména v oblasti strojírenské, ale i v ostatních odvětvích. Mohou zastávat funkce konstrukčního, technologického a pro¬vozního charak¬teru. Získaná odbornost a flexibilita ve spojení s výukou cizích jazyků jsou předpokladem i pro uplatnění v odděleních obchodu a marketingu. K přijetí a úspěšnému absolvování na vyšších odborných a vysokých školách přispívá i rozšířená výuka jazyků, matematiky a fyziky v kombinaci s odbornými předměty. Neustálá poptávka po absolventech tohoto oboru značně zvyšuje předpoklad uplatnění v praxi po ukončení střední, popř. vysoké školy se zaměřením na strojírenství.

Výuka oboru na škole

Škola nabízí zaměření: počítačové technologie

Nově koncipovaná složka odborného vzdělávání je zaměřena na přípravu žáků pro uplatnění v praxi a pro úspěšné studium na vysokých školách. Žáci se v předmětech zaměřených na práci s počítačem seznámí s problematikou operačních systémů, tabulkovými a databázovými procesory, programováním, multimedii a s prací na internetu. Z ostatních odborných předmětů je zastoupena stavba a provoz strojů, předmět, ve kterém je pro konstrukční účely využívána celá škála grafických 2D kreslících a 3D modelačních grafických programů, které žáci využívají v konstrukčních cvičeních i při tvorbě dlouhodobé praktické maturitní práce. V předmětu strojírenská technologie získají žáci teoretické znalosti a současně jsou trénováni v počítačové dovednosti z CNC programování a v tvorbě technologických postupů. Na získání praktických dovedností je vymezen prostor v předmětu praxe, kde žáci získají základní dovednosti z ručního a strojního obrábění a seznámí se s základy metrologie a řízení jakosti. K rozvoji individuálních zájmů přispívá možnost volby semináře. Žák může volit z nabídky např. základy podnikání, 3D modelování, tvorba webových stránek nebo seminářů rozšiřujících přípravu k maturitě či studiu na vysoké škole.