Průmyslový design 82-41-M/04

Všeobecné údaje

Učební plán

Charakteristika oboru vzdělání

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon činností v oblasti průmyslového, tvarového a grafického designu. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány na komplexní navrhování tvaru výrobku při respektování estetických, ergonomických a technologických hledisek a výtvarných i výrazových možností výrobků.

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, konstrukce, písmo, počítačová grafika, modelování, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny  výtvarné kultury.

Odborné uplatnění

Absolventi se uplatní jako designéři a návrháři v oblastech průmyslového designu, multimediální tvorby a designu, v animované a audiovizuální tvorbě, fotografii, grafickém designu nebo i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.

Výuka oboru na škole

Pro realizaci odborných dovedností se zde používá ve velké míře metoda projektového vyučování, kde studenti pracují samostatně na jednotlivých studentských projektech.

Jaký je rozdíl mezi Grafickým designem a Průmyslovým designem?