Průmyslový design 82-41-M/04

Všeobecné údaje

Učební plán

Charakteristika oboru vzdělání

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon činností v oblasti průmyslového, tvarového a grafického designu. Činnosti, pro které jsou absolventi připravováni, jsou orientovány na komplexní navrhování tvaru výrobku při respektování estetických, ergonomických a technologických hledisek a výtvarných i výrazových možností výrobků.

Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, konstrukce, písmo, počítačová grafika, modelování, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny  výtvarné kultury.

Odborné uplatnění

Absolventi se uplatní jako designéři a návrháři v oblastech průmyslového designu, multimediální tvorby a designu, v animované a audiovizuální tvorbě, fotografii, grafickém designu nebo i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách s příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.

Výuka oboru na škole

Pro realizaci odborných dovedností se zde používá ve velké míře metoda projektového vyučování, kde studenti pracují samostatně na jednotlivých studentských projektech.