Informační technologie 18-20-M/01

Všeobecné údaje

Učební plán

Informační technologie na facebooku: F_IT

 

Charakteristika oboru vzdělání

Obor vzdělávání informační technologie patří stále k velmi perspektivním oborům. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získávají žáci přehled o informačních technologiích, který je postupně podle podmínek našeho regionu a trhu pracovních sil orientován do konkrétního odborného zaměření. Důraz je kladen na získání širokých obecných znalostí informačních technologií. Obsah vzdělávání v společenskovědních předmětech je zaměřen na získání komunikativních schopností v mateřském a cizím jazyce, v přírodovědných předmětech na získání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů.
Skupina odborných zobecňuje hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku a je prostředkem k praktickému zvládnutí látky bez úzkých specializací.

Volitelné semináře

Volbou seminářů v 3. a 4. roce studia a obsahu praktických cvičení si žáci mohou zvolit studijní cestu méně technickou (tvorba videa a fotografie, sociální sítě, počítačová animace a vizualizace 3D grafiky, tvorba webových stránek – vhodné i pro dívky) nebo cestu zaměřenou na počítačové sítě a programování (CISCO – síťová akademie, programování her v C++, atd.). Zvolená cesta vede žáka k profilové maturitní zkoušce. Více na facebooku školy.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru informační technologie je připraven pro uplatnění v odpovídajících funkcích firem zaměřených nejen na informační technologie, ale i jako správce informačních systémů v soukromých i státních institucích, správce počítačové sítě, v grafických studiích, jako internetový specialista apod. Absolvent je kvalitně připraven ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Výuka oboru na škole

Pro studium oboru je škola vybavena moderní výpočetní technikou, prezentačními nástroji, nejnovějším odborným SW, laboratořemi, počítačovými učebnami různého zaměření, knihovnou s odbornou literaturou atd. Skladbu odborných předmětů doplňují ve 4. ročníku předměty praktických cvičení, které prohlubují praktické dovednosti žáků a připravují je k profilové části maturitní zkoušky.