Grafický design 82-41-M/05

Všeobecné údaje

Učební plán

Charakteristika oboru vzdělání

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby a užité grafiky. Specifická odborná příprava pro výkon činností v oblasti spočívá v osvojení širokých vědomostí a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik a moderních tiskových technik.
Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, písmo, figurální kreslení, technické kreslení, počítačová grafika, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny výtvarné kultury.

Odborné uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v  jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví a užité grafiky. Mohou se uplatnit jako designéři v  grafických studiích, výtvarní redaktoři v  redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Dále se také mohou uplatnit i v  příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách s  příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.

Výuka oboru na škole

Pro realizaci odborných dovedností se zde používá ve velké míře metoda projektového vyučování, kde studenti pracují samostatně na jednotlivých studentských projektech.