Elektrotechnika 26-41-M/01

Všeobecné údaje

Učební plán

Charakteristika oboru vzdělání

Nově koncipovaný školní vzdělávací program elektrotechnika reaguje na požadavky trhu práce a propojuje elektrotechnické vzdělání se základy strojírenství a tím rozšiřuje možnost uplatnění absolventa tohoto oboru.  Poskytuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou technického charakteru. Obecně vzdělávací a společenskovědní předměty jsou doplněny výukou cizích jazyků tak, aby všeobecný přehled a jazyková výbava umožnily našim absolventům uplatnit se na trhu práce i v rámci Evropské unie. Přírodovědné a technické předměty vytváří od prvního ročníku základ výuky v jednotlivých disciplínách oboru elektrotechnika a základů strojírenství. Žáci získávají znalosti v předmětech, jako je elektrotechnika, elektrotechnická měření a CAD konstrukční programy. Důraz je kladen na práci s výpočetní technikou a její aplikace, jako jsou nástroje pro návrh elektronických obvodů a technického kreslení (CAD systémy), počítačovou simulaci pro měření a řízení. Žáci jsou schopni zapojovat a oživovat elektronické obvody, řešit základní úlohy z automatizace pomocí programovatelných automatů a mikropočítačů.

Získání základů strojírenství umožňuje žákům vytvořit v CAD programu 3D tělesa a mechanismy s následnou tvorbou výkresové dokumentace.

K prohloubení znalostí a získání praktických dovedností slouží předmět učební praxe a dlouhodobé praxe ve firmách. V rámci praktické výuky realizují návrh, výrobu a osazení desek plošných spojů, zapojují elektronické obvody, oživují je a provádí jejich diagnostiku. Část praktických úloh je věnována elektrorozvodům a bytové elektroinstalaci. Teoretické a praktické znalosti žáků o konstrukci a využití výpočetní techniky, o programování a aplikaci řídicích systémů v automatizaci a programování mikropočítačů jim dávají dobré předpoklady pro uplatnění v praxi.

Odborné uplatnění

Absolvent oboru elektrotechnika je po povinné praxi a odpovídající době zapracování připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí nebo pro výkon náročných (vysoce kvalifikovaných) dělnických povolání, zejména v oblasti elektrotechniky, strojírenství, ve firmách zaměřených na informační technologie, ale i v ostatních odvětvích. Získáním odborné způsobilosti podle Vyhl. č. 50/78 Sb. je zajištěn jeho odborný růst a možnost uplatnění v samostatné podnikatelské činnosti. Znalost CAD programů umožňuje uplatnění při elektrotechnické a strojírenské konstrukční činnosti a přípravy výrobě. Absolvent je kvalitně připraven ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Výuka oboru na škole

Pro studium oboru je škola kvalitně vybavena výpočetní technikou, odborným SW a specializovanými, laboratořemi.  Schopnosti žáků jsou rozvíjeny v elektrotechnických kroužcích. Nejnadanější žáci mohou získat certifikát autorizovaného vzdělávacího a zkušebního centra Elektrotechnického svazu českého v Praze, mezinárodní certifikát uživatele CAD programů. Významnou možností je získání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice  podle Vyhl. 50/78 Sb.

K rozvoji individuálních zájmů žáků přispívá možnost volby semináře. Žák může volit např. z nabídky základy podnikání, programování CNC strojů, digitální fotografie, mikropočítačové techniky, hardwarového vybavení nebo seminářů rozšiřujících přípravu k maturitě.