Praxe VOŠ

Odborná praxe je součástí výuky ve 2. a 3. ročníku vyšší školy – vždy jeden den v týdnu dle rozvrhu hodin.

Ve druhém ročníku praxe probíhá na pracovištích sociálních partnerů nebo ve škole, pracoviště si vytipuje student podle vlastního zájmu, s výběrem pracoviště mu v případě potřeby pomůže vedoucí praxe. Po odsouhlasení pracoviště vedoucím praxe a uzavřením smlouvy o odborné praxi si student vytipuje ve spolupráci se sociálním partnerem téma odborné práce, kdy obsahové zaměření praxe a práce bude upřesněné při zahájení odborné praxe v závislosti na specifické odborné orientaci, možnostech a podmínkách jednotlivých pracovišť. Práci studenta řídí po odborné stránce určený konzultant – zaměstnanec sociálního partnera a metodicky vedoucí praxe – určený učitel.

Praxe je organizována tak, aby student mohl využít nabídky regionálních firem v místě svého bydliště a vytvořil se tak předpoklad pro další možnou spolupráci. Ve třetím ročníku je hlavním výstupem předmětu praxe tvorba odborné absolventské práce.

Cílem je seznámit studenta s vhodnými metodologickými postupy, se základními požadavky na formální náležitosti absolventské práce jako jsou např. členění a číslování práce a kapitol, citace literatury, případně s dalšími  vybranými metodami, které mohou ve své absolventské práci použít.

Průběžná pozornost se věnuje rozvoji a prohloubení dovedností potřebných pro prezentaci a úspěšné obhájení absolventské práce. Student si může konkrétní pracoviště zvolit podle vlastního zájmu na základě vybraného zaměření, vychází ze zkušeností a konkrétních poznatků při absolvování odborné praxe během druhého ročníku.

Cílem je vést studenta tak, aby dokázal při vypracovávání absolventské práce využít v předchozím vzdělávání získané odborné vědomosti a dovednosti, a prokázat, že je prakticky schopen:

  • formulace a analýzy zadaného úkolu
  • formulace cíle samostatné práce, včetně navržení odpovídající metody pro její zpracování
  • vykonávat odborné činnosti na konkrétním pracovišti firmy
  • komunikovat, získat potřebná data a informace a pracovat s nimi
  • pracovat s odbornou literaturou a normami
  • shrnout získané výsledky, vytvořit obecné závěry a vhodně je prezentovat a obhájit.