Praxe SPŠ

Pro úspěšnou realizaci vzdělávání vytváří  škola podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách, studentských společností apod.) a  odborné praxe. Na cvičení a odbornou praxi se žáky dělí na skupiny, zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických požadavků podle platných právních předpisů. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP.

Praxe žáků SPŠ Šumperk je realizována těmito formami:

  • ve 2. a 3. ročníku je zařazena čtrnáctidenní souvislá praxe (v rozsahu 120 hodin) v reálných pracovních podmínkách na pracovištích fyzických a právnických osob nebo na škole
  • ve čtvrtém ročníku je odborná praxe uskutečňována na pracovištích fyzických a právnických osob nebo ve škole, obsahem je vypracování zadání a jeho obhajoba v profilové části maturitní zkoušky
  • v průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze

Výsledky profilové části maturitní zkoušky: