GO!

Tradičně od roku 1996 na začátku každého nového školního roku, probíhá na VOŠ SPŠ v Šumperku projekt GO! Projekt, jehož základní myšlenkou je propojení procesu učení a výchovy na střední škole tak, aby vytvořil jednotný celek Žáci by měli chápat školu jako svůj prostor, kde se mohou plně rozvíjet, tvořit, učit se poznávat sebe i své okolí a stávat se plnohodnotnými členy společnosti. K tomuto účelu se osvědčily několikadenní kurzy, které žáci absolvují v prvním školním týdnu.
Na realizaci samotných programů se podílejí instruktoři profesionální agentury i starší spolužáci nastupujících žáků .

Go

Hlavními cíli tohoto kurzu jsou:

  • Umožnit skupině žáků a jejich učiteli před nástupem do školy vzájemné poznání ve fyzické a emociální rovině, vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině.
  • Urychlení adaptace žáků prvního ročníku na nové prostředí a jejich  co nejrychlejší zapojení  do života školy.
  • Navození atmosféry radosti a tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině.
  • Vytvořit významný mezník při  přechodu žáků z „dětství“ do „dospělosti“

A jakými prostředky dosahujeme našich cílů? Intenzita, dynamika programů, velké emocionální nasazení, práce se zážitkem, hry, dílny, aktivity zaměřené na týmovou spolupráci, komunikaci, toleranci a sebepoznání. Konkrétní hry vycházejí často z knih: „Zlatý fond her“ – Miloš Zapletal, MF 1990 a  „Zlatý fond her II.“ – Jan Hrkal, Radek Hanuš, Portál 1998. Jednotlivé programy jsou předem připraveny na schůzkách týmů instruktorů. Je samozřejmostí, že  na kurzu je přítomen vyškolený zdravotník, který dbá na dodržování bezpečnostních standardů, a také příslušníci  školy /žáci, pedagogové/, kteří po skončení kurzu tvoří pro účastníky první „známé“.